PHÒNG GD & ĐT QUẬN CẦU GIẤYTRƯỜNG MN LÝ THÁI TỔ 2     Số: …../2017/QĐ-TMNLTT2CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc     Cầu Giấy, ngày 27 tháng 11 năm 2017 QUYẾT ĐỊNHVề việc phân công nhiệm vụ của Ban giám hiệu Trường MN Lý Thái Tổ 2Năm học  2017 – 2018. HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ...