A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phân công nhiệm vụ Ban Giám Hiệu năm học 2017-2018

PHÒNG GD & ĐT QUẬN CẦU GIẤY

TRƯỜNG MN LÝ THÁI TỔ 2

 

 
  
 

Số: …../2017/QĐ-TMNLTT2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
  
 

Cầu Giấy, ngày 27 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phân công nhiệm vụ của Ban giám hiệu Trường MN Lý Thái Tổ 2

Năm học  2017 – 2018.

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MN LÝ THÁI TỔ 2

  • Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07 tháng 04 năm 2008 của Bộ trưởng BGD&ĐT;
  • Căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động của Trường mầm non Lý Thái Tổ 2 do Tổng công ty cổ phần VINACONEX ban hành kèm theo quyết đinh số 0627/2012/QĐ - VP ngày 18/12/2012 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Vinaconex;
  • Căn cứ vào tình hình thực tế và kế hoạch nhiệm vụ giáo dục của Trường mầm non Lý Thái Tổ 2;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nguyên tắc phân công và quan hệ công tác giữa Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng và Trợ lý Hiệu trưởng Trường mầm non Lý Thái Tổ 2

1. Hiệu trưởng Trường mầm non Lý Thái Tổ 2 (gọi tắt là Hiệu trưởng) chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ và quyền hạn của Trường mầm non Lý Thái Tổ 2 theo các quy định của pháp luật và của Tổng công ty Vinaconex; trực tiếp chỉ đạo, điều hành một số công việc quan trọng thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường mầm non Lý Thái Tổ 2.

2. Hiệu trưởng phân công, ủy nhiệm các Phó Hiệu trưởng và Trợ lý Hiệu trưởng Trường mầm non Lý Thái Tổ 2  giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, điều hành thường xuyên các lĩnh vực, công việc cụ thể theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường mầm non Lý Thái Tổ 2. Trên cương vị được phân công, các Phó hiệu trưởng, các Trợ lý Hiệu trưởng căn cứ nhiệm vụ và yêu cầu của mỗi năm học, các nhiệm vụ đột xuất được giao để chỉ đạo việc tổ chức thực hiện, kịp thời kiểm tra giám sát để đạt hiệu quả cao nhất. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước pháp luật và Tổng công ty Vinaconex về việc thực hiện sự phân công, ủy nhiệm đó.

3. Trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ được phân công, các Phó hiệu trưởng thay mặt Hiệu trưởng chủ động giải quyết các công việc được phân công và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về những quyết định của mình. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực, công việc do Phó hiệu trưởng khác phụ trách thì các Phó hiệu trưởng chủ động phối hợp với nhau để giải quyết; trường hợp có ý kiến khác nhau thì báo cáo Hiệu trưởng xem xét, quyết định.

4. Khi đi công tác và khi cần thiết, Hiệu trưởng ủy quyền cho 01 Phó hiệu trưởng thay mặt Hiệu trưởng chỉ đạo công tác của Trường mầm non Lý Thái Tổ 2 và giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng. Khi Phó hiệu trưởng phụ trách lĩnh vực đi công tác, Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo các công việc đã phân công cho Phó hiệu trưởng đó hoặc chỉ định một Phó hiệu trưởng khác xử lý thay.

5. Trong trường hợp cần thiết, Hiệu trưởng trực tiếp chỉ đạo, điều hành công việc cụ thể thuộc lĩnh vực đã phân công, ủy quyền cho các Phó hiệu trưởng.

Khi xét thấy cần thiết, Hiệu trưởng sẽ xem xét điều chỉnh việc phân công công việc quy định tại Điều 2 của Quyết định này.

Điều 2. Phân công nhiệm vụ cụ thể của Hiệu trưởng và các Phó hiệu trưởng, các Trợ lý Hiệu trưởng Trường mầm non Lý Thái Tổ 2.

1. Hiệu trưởng Bùi Thị Ngọc Hà

a) Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Tổng công ty cổ phần Vinaconex về việc chỉ đạo điều hành Trường mầm non Lý Thái Tổ 2 thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều lệ trường mầm non số 14/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 07/04/2008 của Bộ trưởng BGD&ĐT; Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường mầm non Lý Thái Tổ 2 do Tổng công ty cổ phần Vinaconex ban hành kèm theo quyết đinh số 0627/2012/QĐ - VP ngày 18/12/2012 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Vinaconex và các văn bản quy phạm pháp luật khác.

b) Thực hiện các nhiệm vụ của Hiệu trưởng được quy định tại Điều 5 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường mầm non Lý Thái Tổ 2 do Tổng công ty cổ phần Vinaconex ban hành kèm theo quyết đinh số 0627/2012/QĐ - VP ngày 18/12/2012 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Vinaconex.

c) Chủ tịch Hội đồng nhà trường, Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật, Trưởng ban chỉ đạo quy chế dân chủ cơ sở Tr­êng mÇm non Lý Th¸i Tæ 2.

d)  Trực tiếp phụ trách các công tác sau: Tài chính,nhân sự, đối ngoại, giải quyết các vấn đề liên quan đến phụ huynh học sinh, công tác xã hội hoá giáo dục.

e) Xây dựng kế hoạch chiến lược, định hướng phát triển, kế hoạch của từng năm học.

 

 

2. Phó Hiệu trưởng Đào Anh Đào

a) Mảng phụ trách chung

- Nghiên cứu, xây dựng chương trình giáo dục mầm non cho toàn trường

-Phụ trách chương trình phổ cập trẻ 5 tuổi, chương trình giáo dục trẻ khuyết tật học hòa nhập.

- Phụ trách hồ sơ sổ sách chuyên môn của nhà trường, báo cáo sơ kết, tổng kết, và các báo cáo khác theo quy định của ngành học.

-  Công tác đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non và tổng hợp thi đua giáo viên của toàn trường.

b)  Giúp Hiệu trưởng phụ trách các công việc sau tại cơ sở 2:

  - Quản lý chung các hoạt động của cơ sở 2 khi Hiệu trưởng vắng mặt.

   - Trực tiếp kiểm tra, giám sát các hoạt động tại các nhóm lớp.

   - Công tác tham quan, dã ngoại, các hoạt động ngoại khoá của trẻ;

   - Công tác tổ chức ngày hội ngày lễ của trẻ;

   - Công tác an ninh trật tự, an toàn trường học.

    - Công tác vệ sinh y tế học đường, chữ thập đỏ, thể dục thể thao

    - Phối hợp với đ/c Lương Mai Hương quản lý hồ sơ học sinh tại cơ sở 2.

    - Các công tác đột xuất khác khi được Hiệu trưởng giao

   - Trang trí không gian sáng tạo của nhà trường.

c) Thay mặt Hiệu trưởng chỉ đạo công tác của Trường mầm non Lý Thái Tổ 2 và giải quyết các công việc khi Hiệu trưởng ủy quyền.

3. Phó hiệu trưởng Lương Thị Mai Hương

a) Mảng phụ trách công việc chung

- Phụ trách chỉ đạo công tác tuyển sinh, quản trị mạng, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của nhà trường.

- Phụ trách công tác quản lý hồ sơ học sinh, báo cáo thống kê theo định kỳ của nhà trường.

- Công tác quản lý dữ liệu CBGVNV phần mềm PMIS, dữ liệu học sinh  phần mềm EMIS

 b) Giúp Hiệu trưởng phụ trách các công việc sau tại cơ sở 1:

- Trực tiếp điều hành tổ nhân viên;

- Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ;

- Quản lý nề nếp dạy học và kỷ luật lao động của giáo viên, nhân viên - thuộc lĩnh vực phụ trách, xem xét giải quyết cho nhân viên nghỉ có lý do không quá 01 ngày;

- Theo dõi nắm bắt tình hình hoạt động của tổ văn phòng

- Công tác tuyển sinh; hành chính; quản trị; bảo đảm cơ sở vật chất;

- Công tác y tế học đường, chữ thập đỏ, vệ sinh môi trường ;

- Công tác lễ tân đối nội, đối ngoại, xây dựng nếp sống văn hoá của nhà trường.

- Công tác an ninh trật tự, an toàn trường học.

- Tổng hợp các ý kiến đề xuất về việc mua sắm đồ dùng trang thiết bị chăm sóc nuôi dưỡng trẻ.

- Các công tác đột xuất khác khi được Hiệu trưởng giao

b) Thay mặt Hiệu trưởng chỉ đạo công tác của Trường mầm non Lý Thái Tổ 2 và giải quyết các công việc khi Hiệu trưởng ủy quyền.

   4. Phó hiệu trưởng Đặng Thị Vân Khánh

 a)Mảng phụ trách công việc chung

Chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục mầm non cho toàn trường

b) Giúp Hiệu trưởng phụ trách các công việc sau tại cơ sở 1:

- Chương trình giáo dục mầm non theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Trực tiếp điều hành tổ giáo viên dạy chương trình giáo dục mầm non của trường;

- Quản lý nề nếp dạy học và kỷ luật lao động của giáo viên thuộc lĩnh vực phụ trách, xem xét giải quyết cho giáo viên nghỉ có lý do không quá 01 ngày

- Trực tiếp kiểm tra, duyệt kế hoạch năm, tháng cho các nhóm lớp

- Công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên thường xuyên và định kỳ; bồi dưỡng giáo viên thi giáo viên giỏi các cấp;

- Công tác tổ chức các hội thi của giáo viên, học sinh;

- Xây dựng các hoạt động điểm chuyên đề, tổ chức các tiết kiến tập tại trường;

- Công tác tham quan, dã ngoại, các hoạt động ngoại khoá của trẻ;

- Công tác  tổ chức ngày hội ngày lễ;

- Công tác quản lý hồ sơ chuyên môn của nhà trường;

- Công tác đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, tổng hợp thi đua giáo viên;

- Tổng hợp các ý kiến đề xuất, các yêu cầu về mua sắm trang thiết bị, học phẩm phục vụ cho việc giáo dục trẻ;

- Các công tác đột xuất khác khi được Hiệu trưởng giao

c) Thay mặt Hiệu trưởng chỉ đạo công tác của Trường mầm non Lý Thái Tổ 2 và giải quyết các công việc khi Hiệu trưởng ủy quyền

 

 5. Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Thanh Thủy

a) Mảng phụ trách công việc chung

- Phụ trách công tác nhân sự, hành chính, chế độ chính sách cho người lao động của toàn trường.

- Công tác tổ chức  tuyển dụng lao động, nâng ngạch; nâng bậc

- Phụ trách công tác Đảng, đoàn thể của toàn trường.

- Tổ chức thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua của toàn trường

b) Giúp Hiệu trưởng phụ trách các công việc sau tại cơ sở 2:

- Công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ; Quy chế thực hiện chuyên môn.

 - Quản lý nề nếp dạy học và kỷ luật lao động của giáo viên, nhân viên - thuộc lĩnh vực phụ trách.

 - Công tác quản trị, bảo đảm cơ sở vật chất;

  - Phối hợp với đ/c Lương Mai Hương thực hiện công tác tuyển sinh, tuyên truyền quảng bá hình ảnh tại cơ sở 2.

   -Tổng hợp các ý kiến đề xuất về việc mua sắm đồ dùng trang thiết bị chăm sóc nuôi dưỡng trẻ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Hiệu trưởng giao.

c) Thay mặt Hiệu trưởng chỉ đạo công tác của Trường mầm non Lý Thái Tổ 2 và giải quyết các công việc khi Hiệu trưởng ủy quyền.

  5.  Trợ lý Hiệu trưởng: Lê Thị Hồng

a) Mảng phụ trách chung

- Phụ trách toàn bộ chương trình cho trẻ làm quen tiếng Anh của Nhà trường, các thủ tục giấy tờ liên quan đến yếu tố nước ngoài.

- Phụ trách công tác hợp tác quốc tế .

         -  Công tác  liên kết chương trình giáo dục của toàn trường

         - Tổ chức bồi dưỡng đào tạo nâng cao trình độ ngoại ngữ cho giáo viên tiếng anh

         - Phụ trách các hoạt động học ngoại khóa của trẻ.

        - Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng giao.

       b) Giúp Hiệu trưởng thực hiện các công việc sau tại cơ sở 1:

        - Trực tiếp kiểm tra, giám sát các hoạt động dạy tiếng anh tại cơ sở 1.

        - Quản lý các hoạt động năng khiếu của nhà trường.

c) Thay mặt Hiệu trưởng chỉ đạo công tác của Trường mầm non Lý Thái Tổ 2 và giải quyết các công việc khi Hiệu trưởng ủy quyền.

 

    6.Trợ lý Hiệu trưởng: Nguyễn Kim Phượng 

       a) Giúp Hiệu trưởng phụ trách các công việc sau tại cơ sở 2:

- Trực tiếp chỉ đạo điều hành tổ giáo viên và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc quản lý  chương trình giáo dục mầm non theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Trực tiếp kiểm tra, duyệt kế hoạch năm, tháng cho các nhóm lớp;

- Công tác tổ chức các hội thi của giáo viên, học sinh;

- Xây dựng các hoạt động điểm chuyên đề, tổ chức các tiết kiến tập tại trường;

- Quản lý nề nếp dạy học và kỷ luật lao động của giáo viên thuộc lĩnh vực phụ trách, xem xét giải quyết cho giáo viên nghỉ có lý do không quá 01 ngày.

- Tổng hợp các ý kiến đề xuất, các yêu cầu về mua sắm trang thiết bị, học phẩm phục vụ cho việc giáo dục trẻ;

- Quản lý hồ sơ chuyên môn của các nhóm lớp

- Các công tác đột xuất khác khi được Hiệu trưởng giao

7. Tổ trưởng chuyên môn: Nguyễn Thị Tú

Giúp Hiệu trưởng phụ trách các công việc sau tại cơ sở 2:

- Phụ trách và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chương trình tiếng anh .

- Phụ trách hoạt động ngoại khóa, các chương trình giáo dục kỹ năng và chương trình liên kết đào tạo với các đối tác khác của Nhà trường.

- Phối hợp với Đ/c Phượng triển khai một số hoạt động thuộc lĩnh vực chuyên môn.

- Phối hợp với Đ/c Đào Anh Đào thực hiện công tác tổ chức ngày hội ngày lễ và các hoạt động tham quan dã ngoại cho trẻ và xây dựng không gian sáng tạo của nhà trường. 

Điều 3. Chế độ làm việc và quan hệ công tác

1. Trường mầm non Lý Thái Tổ 2 làm việc theo chế độ thủ trưởng, tuân thủ các quy định, chế độ làm việc của trường học và các quy định Tổng công ty Vinaconex.

2. Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng, các Trợ lý Hiệu trưởng chủ động căn cứ nhiệm vụ năm học, tình hình nhà trường để xây dựng kế hoạch năm, tháng, tuần cho từng mặt công tác. Kế hoạch tháng  trình Hiệu trưởng phê duyệt trước ngày mồng 2 hàng tháng, cuối tháng có sơ kết báo cáo. Hồ sơ thuộc lĩnh vực nào do người được phân công lĩnh vực đó thiết lập, bảo quản, lưu trữ theo quy định.

3. Hàng tuần (vào ngày đầu tuần), Hiệu trưởng giao ban với các Phó hiệu trưởng, các Trợ lý Hiệu trưởng. Hàng tháng (vào ngày thứ 6 của tuần cuối tháng) Hiệu trưởng chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả các hoạt động trong tháng và bình xét thi đua với toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường.

4. Việc phân công và thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, đề cao trách nhiệm cá nhân, phát huy quyền chủ động của cấp dưới.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Nơi nhận:

- Lãnh đạo Tổng công ty (để báo cáo);

- Ban giám hiệu;

- Các nhóm lớp, các bộ phận

- Lưu: VT

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Bùi Thị Ngọc Hà

2. Hiệu trưởng, các Phó hiệu trưởng, các Trợ lý Hiệu trưởng Trường mầm non Lý Thái Tổ 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin xem nhiều
NHỮNG BÀI THƠ HAY CHO TRẺ MẦM NON
Thơ cho bé từ 1 đến 2 tuổiTrẻ có thể bi bô tập nói những từ đầu tiên từ lúc được 12 tháng tuổi, đó là những bé biết nói sớm. Còn thông thường là từ khi bé được 15 tháng tuổi. Có những bé chậm hơn một ...
THÔNG BÁO BẢNG PHÍ NĂM HỌC 2018 -2019
           PHÒNG GD & ĐT QUẬN CẦU GIẤY     TRƯỜNG MẦM NON LÝ THÁI TỔ 2 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc                                                   ...
Truyện: Gấu con bị đau răng
Truyện: Gấu con bị đau răng  Các bạn nhỏ ạ! Tôi là một con Sâu Răng. Trước đây tôi sống thoải mái trong miệng một chú Gấu con. Chú Gấu này rất lười đánh răng. Ngày ngày, tôi và các bạn của tôi đục ...
Truyện cổ tích: Sự tích ngày và đêm
Truyện cổ tích: Sự tích Ngày và đêm  Ngày xửa ngày xưa, Mặt Trăng, Mặt Trời và Gà Trống cùng sống với nhau trên trời. Mặt Trăng mặc cái áo màu trắng, Gà Trống đội một chiếc mũ màu đỏ. Mặt Trăng thích ...